Regulamin

Regulamin organizacyjny w specjalistycznej praktyce psychiatrycznej NavMed

§ 1

Podmiot leczniczy działa pod nazwą NavMed Anna Nawara i Grzegorz Nawara Specjalistyczna Praktyka Lekarska z zakresu Psychiatrii.

Cele i zadania Podmiotu

§ 2

 1. Prowadzenie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

 2. Konsultacje z zakresu psychiatrii sądowej oraz sporządzanie opinii sądowo-psychiatrycznych.

Rodzaj działalności leczniczej

§ 3

  1. Ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne.

  2. Konsultacje (w tym farmakoterapia) dotyczące lecznictwa odwykowego.

  3. Wizyty domowe – realizowane są wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zakres udzielanych świadczeń

§ 4

  1. badania diagnostyczne

  2. świadczenia terapeutyczne

  3. działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin

  4. wydawanie zaświadczeń, opinii dotyczących zdrowia psychicznego

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 5

Adres podmiotu – ul. Powstańców Śląskich 42 m.3, 01-381 Warszawa

Dane kontaktowe:

numer telefonu – 883 501 200 lub 733 501 200

adres e-mail – navmedgabinet@gmail.com

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

(zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta)

§ 6

1) 1 strona kopii albo wydruku – 0,36 zł

2) Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (płyta CD) – 2,07 zł

3) 1 strona wyciągu albo odpisu – 10,39 zł

4) opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji 

    medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu

    wydając dokumentację po raz pierwszy.

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 7

Umawianie pacjentów na wizytę

 1. Zapisywanie na wizyty do psychiatry jest możliwe: telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz portalu Znany Lekarz.

 2. Do zapisania pacjenta niezbędne jest jego imię i nazwisko oraz numer telefonu.

 3. Na wizyty przyjmowani są wyłącznie wcześniej zapisani pacjenci.

 4. Od dnia 1 września 2022 roku zapisanie się na wizytę diagnostyczną (pierwszą), której termin jest powyżej 2 dni od chwili jej umówienia (liczony od dnia następnego po dniu zarejestrowania się), wiąże się z koniecznością dokonania przedpłaty w pełnej wysokości opłaty wg. aktualnego cennika wizyt. Przedpłata dokonywana jest przelewem na wskazane konto, z umieszczeniem w tytule przelewu imienia i nazwiska pacjenta. W przypadku odwołania wizyty do 48 godzin przed terminem zwracana jest w całości. Czas oczekiwania na przelew to 24 godziny, w przypadku braku wykonania przedpłaty wizyta zostaje anulowana. Spóźnienie na wizytę diagnostyczną dłuższe niż 15 minut oznacza brak stawienia się na spotkanie.

 5. Kolejne wizyty – w razie konieczności – umawiane są osobiście przez pacjenta lub w sposób wymieniony w punkcie 1.

 6. Rodzaje wizyt oraz ich czasy trwania są wyszczególnione na stronie portalu Znany Lekarz

  (https://www.znanylekarz.pl/grzegorz-nawara/psychiatra/warszawa).

 7. Lekarz ma zarezerwowany czas wyłącznie dla danego pacjenta w konkretnym terminie. Spóźnienie się, czyli przybycie pacjenta po wyznaczonej wcześniej godzinie, skutkuje skróceniem czasu wizyty. Wizyta kończy się o wcześniej wyznaczonej godzinie.

§ 8

Potwierdzanie i odwoływanie wizyt

 1. Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem a pacjentem.

 2. Przed każdą wizytą,  około 48  godzin przed jej terminem, pacjent proszony jest o jej potwierdzenie.

 3. Potwierdzenie wizyty odbywa się za pośrednictwem portalu Znany Lekarz, w odpowiedzi na SMS wysyłany z podmiotu lub telefonicznie. W sytuacji braku potwierdzenia wizyty przez pacjenta  wizyta może zostać anulowana.

 4. Pacjent jest zobowiązany powiadomić lekarza o rezygnacji z wizyty lub zmiany jej terminu najpóźniej 36 godziny przed wyznaczonym terminem w przypadku wizyty kontrolnej oraz 48 godzin w przypadku wizyty diagnostycznej.

 5. Wizyty przypadające po dniu wolnym od pracy, należy odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy. Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.

 6. Rezygnacji lub zmiany terminu można dokonać telefonicznie (także sms-em) pod numerem 883 501 200 lub mailem na adres navmedgabinet@gmail.com. Wizytę można także odwołać za pośrednictwem portalu Znany Lekarz.

 7. Odwołanie lub zmiana terminu  wizyty w okresie krótszym niż 24 godziny do wyznaczonego terminu wizyty po raz pierwszy skutkuje tym, że:  a) kolejna wizyta jest możliwa dopiero po uiszczeniu standardowej opłaty za wizytę odwołaną, b) na 7 dni przed kolejna wizytą pacjent jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości 100 % kwoty należnej za wizytę według aktualnego cennika. Brak przedpłaty skutkuje anulowaniem kolejnej umówionej wizyty. Sytuacja ta powoduje również zablokowanie możliwości ponownego umawiania się na wizyty przez pacjenta za pośrednictwem portalu Znany Lekarz.  Dotyczy to także pacjenta, który kolejno dwa lub więcej razy odwoływał lub zmieniał termin tej samej wizyty, nawet w okresie  dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym terminem.

 8. Przedpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto:

  numer konta 41 1140 2017 0000 4102 0743 3362, w tytule przelewu „przedpłata, dane pacjenta, wizyta w dniu….”. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie na mail: navmedgabinet@gmail.com

 9. Pacjent mający przedpłatę, zgłaszający się na wizytę  – środki przekazane są w całości na poczet danej wizyty i przy kolejnej wizycie przedpłata nie będzie wymagana.

 10. Pacjent z dokonaną przedpłatą, który nie zgłosi się na wizytę – traci środki na poczet nie odbytej wizyty.

 11.  Nie zgłoszenie się pacjenta na wizytę bez  przekazania jakiejkolwiek informacji lekarzowi o jej odwołaniu skutkuje tym, że kolejna wizyta jest możliwa dopiero po uiszczeniu standardowej opłaty za wizytę, na którą pacjent się nie stawił.  W uzasadnionych przypadkach możliwość zapisywania się na wizyty może być odblokowana bezpłatnie.                                                 

§ 9

  1. Wydawanie zaświadczeń, orzeczeń, skierowań, recept odbywa się wyłącznie podczas wizyty, z wyjątkiem sytuacji omówione w punkcie 4.

  2. Koszt wydania zaświadczenia o leczeniu na wniosek pacjenta dla potrzeb instytucji ubezpieczeniowych, socjalnych, sądów, szkół, pracodawców wynosi 50 zł.

  3. Z opłaty zwolnione są wszelkie dokumenty niezbędne do kontynuacji procesu terapeutycznego u innego lekarza, terapeuty lub dotyczące uzyskania świadczeń chorobowych z ZUS.

  4. Na wyraźną prośbę leczącego się w gabinecie pacjenta, którego stan zdrowia jest dobry, stabilny, a farmakoterapia ma charakter kontynuacji, w sytuacjach wyjątkowych  istnieje możliwość wystawienia e-recepty bez umówienia wizyty.  Koszt przesłanej e-recepty jest równy opłacie za wizytę kolejną. Opłatę należy wnieść przelewem na w/w konto.                                                                                                                                                                                                        
  5. W związku z minioną sytuacją epidemiologiczną wprowadzone zostały wizyty on line – wyłącznie dla pacjentów wcześniej korzystających z leczenia w gabinecie. Wizyta on-line odbywa się przez komunikator Skype (za pomocą linku do połączenia https://join.skype.com/p2uIK2WfeN9a lub nazwy użytkownika „nawara.grzegorz1”) lub telefonicznie . Recepty wystawiane są po wizycie, wszelkie informację proszę przekazać podczas wizyty. Kontakt telefoniczny przy użyciu  numeru telefonu 883 501 200. Płatność za konsultację  200 zł (wizyta kolejna)  dokonuje się  przelewem na konto nr 41 1140 2017 0000 4102 0743 3362, a następnie  potwierdzenie przelewu należy przesłać przed umówioną wizytą na adres navmedgabinet@gmail.com. W sytuacji nie zgłoszenia się na wizytę on-line wcześniej dokonana płatność nie podlega zwrotowi.

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2019 roku. Ostatnia aktualizacja: 08.12.2022 rok.