Regulamin

 

Regulamin organizacyjny w specjalistycznej praktyce psychiatrycznej NavMed

§ 1

Podmiot leczniczy działa pod nazwą NavMed Anna Nawara i Grzegorz Nawara Specjalistyczna Praktyka Lekarska z zakresu Psychiatrii.

Cele i zadania Podmiotu

§ 2

 1. Prowadzenie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

 2. Konsultacje z zakresu psychiatrii sądowej oraz sporządzanie opinii sądowo-psychiatrycznych.

Rodzaj działalności leczniczej

§ 3

  1. Ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne.

  2. Konsultacje (w tym farmakoterapia) dotyczące lecznictwa odwykowego.

  3. Wizyty domowe – wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zakres udzielanych świadczeń

§ 4

  1. badania diagnostyczne

  2. świadczenia terapeutyczne

  3. działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin

  4. wydawanie zaświadczeń, opinii dotyczących zdrowia psychicznego

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 5

Adres podmiotu – ul. Powstańców Śląskich 42 m.3, 01-381 Warszawa

Dane kontaktowe:

numer telefonu – 883 501 200 lub 733 501 200

adres e-mail – navmedgabinet@gmail.com

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

(zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta)

§ 6

1) 1 strona kopii albo wydruku – 0,37 zł

2) Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (płyta CD) – 2,13 zł

3) 1 strona wyciągu albo odpisu – 10,66 zł

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 7

Umawianie pacjentów na wizytę

 1. Zapisywanie na wizyty do psychiatry jest możliwe: telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz portalu Znany Lekarz.

 2. Do zapisania pacjenta niezbędne jest jego imię i nazwisko oraz numer telefonu.

 3. Na wizyty przyjmowani są wyłącznie wcześniej zapisani pacjenci.

 4. Na pierwszej wizycie konieczne jest uzupełnienie danych osobowych na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz podpisanie oświadczenia o dostępie do danych medycznych (czy pacjent upoważnia lub nie upoważnia kogoś do wglądu do swoich danych).

 5. Kolejne wizyty – w razie konieczności – umawiane są osobiście przez pacjenta lub w sposób wymieniony w punkcie 1.

 6. Rodzaje wizyt oraz ich czasy trwania są wyszczególnione na stronie portalu Znany Lekarz

  (https://www.znanylekarz.pl/grzegorz-nawara/psychiatra/warszawa).

 7. Lekarz ma zarezerwowany czas wyłącznie dla danego pacjenta w konkretnym terminie.

§ 8

Potwierdzanie i odwoływanie wizyt

 1. Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem a pacjentem.

 2. Przed każdą wizytą, na 24 godziny przed jej terminem, odbywa się jej potwierdzenie.

 3. Potwierdzenie wizyty odbywa się za pośrednictwem portalu Znany Lekarz, w odpowiedzi na SMS wysyłany z podmiotu lub telefonicznie. Potwierdzanie wizyt odbywa się w dniu roboczym poprzedzającym termin wizyty w godzinach 9.00-11.00

 4. Pacjent jest zobowiązany powiadomić lekarza o rezygnacji z wizyty lub zmiany jej terminu najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem.

 5. Wizyty przypadające po dniu wolnym od pracy, należy odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy. Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.

 6. Rezygnacji lub zmiany terminu można dokonać telefonicznie (także sms-em) pod numerem 883 501 200 lub mailem na adres navmedgabinet@gmail.com. Wizytę można także odwołać za pośrednictwem portalu Znany Lekarz.

 7. Rezygnacja, zmiana terminu lub nie zgłoszenie się na wizytę (w okresie krótszym niż 24 godziny do wyznaczonego terminu wizyty) po raz pierwszy skutkuje tym, że na 7 dni przed kolejna wizytą pacjent jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości kwoty należnej za wizytę według aktualnego cennika. Brak przedpłaty skutkuje anulowaniem umówionej wizyty. Rezygnacja, zmiana terminu w dniu wizyty powoduje wzrost opłaty za następną wizytę  o 50 % kwoty należnej za wizytę kolejną.

 8. Przedpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto:

  numer konta 41 1140 2017 0000 4102 0743 3362, w tytule przelewu „przedpłata, dane pacjenta, wizyta w dniu….”. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie na mail: navmedgabinet@gmail.com

 9. Pacjent zgłaszający się na wizytę (mający przedpłatę) – środki przekazane są na poczet danej wizyty i przy kolejnej wizycie przedpłata nie będzie wymagana.

 10. Pacjent, który nie zgłosi się na wizytę (mający przedpłatę) – traci środki na poczet nie odbytej wizyty.

 11. W sytuacji powtórnego odwołania, zmiany terminu wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej wyznaczoną datą lub nie stawienia się na wizytę, zostanie zablokowana możliwość ponownego umawiania się na wizyty przez pacjenta. W uzasadnionych przypadkach możliwość zapisywania się na wizyty może być odblokowana, także  po uiszczeniu standardowej opłaty za wizytę, na którą pacjent się nie stawił.

 12. Pacjent, który wcześniej potwierdził swoją obecność na wizycie, lecz nie stawił się na niej, nie odwołał jej, w sytuacji potrzeby odbycia kolejnej wizyty będzie dodatkowo obciążony opłatą za wizytę, której uprzednio nie odwołał. W uzasadnionych losowo przypadkach opłata ta zostanie anulowana.

§ 9

  1. Wydawanie zaświadczeń, orzeczeń, skierowań, recept (w tym także recept i zwolnień elektronicznych) odbywa się wyłącznie podczas wizyty.

  2. Koszt wydania zaświadczenia o leczeniu na wniosek pacjenta na potrzeby instytucji ubezpieczeniowych, socjalnych, sądów, szkół, pracodawców wynosi 50 zł.

  3. Z opłaty zwolnione są wszelkie dokumenty niezbędne do kontynuacji procesu terapeutycznego u innego lekarza, terapeuty lub dotyczące uzyskania świadczeń chorobowych z ZUS.

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2019 roku.